Gál Ferenc Főiskola Szeged

2024.5.24., Eszter, Eliza névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

Megvalósított programok 2017.09.01-2018.08.31-ig

 1. I.         BESZÁMOLÓ-2018.08.31-ig

EFOP-3.1.10-17-2017-00018

GÁL FERENC FŐISKOLA KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ TEVÉKENYSÉGE MEZŐTÚRON ÉS KÖRNYÉKÉN

A Gál Ferenc Főiskola sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-3.1.10-17 „Lépj egy fokkal feljebb! – továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” című pályázati felhívásra. A „Fokról fokra, egyre fentebb! – A Szeged-Csanádi Egyházmegye GFF Békési Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium esélyteremtő programja” című EFOP-3.1.10-17-2017-00018 azonosító számú projekt 2017.09.01. és 2020.08.31. között valósul meg.

A projekt célcsoportja:

Hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 15 éves kortól (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola tanulói, valamint kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulók), valamint a program keretében a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok, mentorok, (szükség szerinti) szakemberek, a bevont tanulók szülei.

 A tanulók kiválasztása: megtörtént a kidolgozott módszertan alapján.

 A tanuló szerződések: kidolgozása után a szerződéseket megkötöttük a célcsoport tagjaival. Szeretnénk elérni, hogy mind a tanuló, mind a szülő elköteleződése erősödjön a projektben és az egyéni fejlesztési tervben vállalt célok és kötelezettségek megvalósítása iránt.

Bemeneti mérés:

Külső szakértő igénybevételével megtörtént a bementi mérés elkészítése és értékelése.

Az egyéni fejlesztési terveket a bemeneti mérés-értékelés eredménye alapján készítettük el.

Pedagógiai Programunkat átdolgoztuk a pályázatban előírtaknak megfelelően.

A Pedagógiai program módosításával a projekt során kifejlesztett módszerek, tapasztalatok beépítését kívánjuk megvalósítani, ezzel biztosítva a projekt eredményeinek hosszabb távon való hasznosulását.

6 mentor tanár és 6 fejlesztő tanár kiválasztása megtörtént,

velük a szerződéseket megkötöttük.

Folyamatosan végzett tevékenységek:

A tanulók mentorálása folyamatosan zajlott a 6 fő mentor tanár közreműködésével.

A tantárgyi fejlesztések, alapkészségek, részképességek és kompetenciák fejlesztése a fejlesztő pedagógusok és a gyógypedagógus bevonásával valósult meg az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően.

Idegen nyelvi képzések 2 fő nyelvtanár közreműködésével heti 1 órában zajlottak.

Dokumentációs feladatok:

A tanárok folyamatosan vezették a haladási naplót és minden hónap végén szakmai beszámolót  készítettek.

Családlátogatás: Az első időszakban vállalt családlátogatásokat teljesítettük. Ezen alkalmakkor meggyőződhettünk arról, hogy a szülők mennyire pozitívan állnak a pályázathoz, továbbá arról, hogy mennyire szolgálják a tanulók személyiségfejlődését.

A hátrányos helyzetű tanulók esetében a családi háttér, a mélyszegénység, és a szociális, egészségügyi problémák sok esetben okai a tanulók alulmotiváltságának, lemorzsolódásának. A projektünk célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából fontos tevékenység a családokkal való szoros kapcsolattartás, mely az iskolánkban hagyományosan biztosított fórumokon túllépve (szülői értekezlet, fogadó óra, elektronikus napló) a mentor részére családlátogatást is meghatároz. A tanévenként három személyes találkozás a család tagjaival, az egyéni fejlesztési tervben foglaltak szerinti előrehaladás megbeszélése szempontjából egy fontos lehetőség. A mentor segítséget tud abban is nyújtani, hogy a szükséges szakmai szervezetek bevonását kezdeményezi (pl. családsegítő szolgálat). A családlátogatások nyomán a fejlesztésbe bevont tanárok tájékoztatása is biztosított.

A fejlesztési tervben és a tanulmányi szerződésben vállalt célok teljesülése, a lemorzsolódás megelőzése a hátrányok kompenzálása szempontjából a családlátogatás a projekttevékenység fontos eleme.

megvalósított programok részletesen:

1. Ön- és társismereti tréninget tartott a SZEGEPI a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskolájában

 A SZEGEPI 2018. április 16-17-én ön- és társismereti tréninget tartott a GFF Békési Szakképző Iskolában az EFOP-3.1.10-17 „Lépj egy fokkal feljebb!” című pályázatba bevont tanulók számára. Az iskolai lemorzsolódás csökkentését, a felsőoktatásba vezető út megerősítését szolgáló pályázati program részeként megtartott 15 órás tréningen 21 diák vett részt. A tréning keretében megvalósult interaktív előadások, helyzetgyakorlatok, játékos csoportfoglalkozások a tanulók önismeretének, önérvényesítésének, társismeretének fejlesztését támogatják. A tanulók önfejlesztését, az önismereti tudatosságuk növelését a saját élményű tanulás lehetőségei segítették, a szociális képességeiket a társismereti és kapcsolatfejlesztő gyakorlatok fejlesztették.

A tréninget Sarusi Etelka pedagógiai szakértő, mesterpedagógus tartotta.

A programon részt vevők száma: 15 fő

2. Látogatás a Békési Kormányhivatalba

2018. 04. 26-án a Békési Járási Hivatal munkatársai fogadták iskolánk delegációját a Kossuth utcai Kormányablakban. „Fokról fokra, egyre fentebb!” – A Szeged-Csanádi Egyházmegye GFF Békési Szakképző Iskola esélyteremtő program keretében a tanulók tájékozódhattak a hivatali szervezet szolgáltatásairól, működéséről.

Hidi József hivatalvezető-helyettes köszöntötte a fiatalokat és mentoraikat, majd bemutatta a szervezet felépítését, későbbiekben pedig a konkrét, mindennapi hivatali munkát. Részletes ismertetőt kaptak a diákokat érintő szolgáltatásokról, mint például a diákigazolvány, személyigazolvány, ügyfélkapu intézésével kapcsolatos lehetőségekről, de olyan ügyekről is szó esett, ami a családi életben fordulhat elő. A tanulók érdeklődve hallgatták az elhangzottakat. A program végén, a beszélgetések alkalmával kiderült, hogy a tanulók többsége még nem járt kormányablakban, sok információjuk nem volt eddig az intézmény által nyújtott lehetőségekről.

A programon részt vevők száma: 15 fő

3. Lépj egy fokkal feljebb! - Tanulásmódszertan tréninget tartott a SZEGEPI a GFF Békési Szakképző Iskolában

 2018. május 14-15-én az EFOP-3.1.10-17 „Lépj egy fokkal feljebb!” című pályázat keretében 15 órás tanulásmódszertan tréningen vett részt az iskola 21 tanulója. Interaktív előadások, változatos tréningtechnikák, játékos csoportfoglalkozások segítették tanulással kapcsolatos ismereteik bővítését, tanulási képességeik fejlesztését, saját tanulási módszerük kialakítását. Konkrét gyakorlati tanácsok, saját élményű feladatok szolgálták a helyes tanulási szokások kialakítását, a pozitív tanulási attitűd fejlesztését, a tanulási folyamat tudatosítását. A tréning az online környezetben zajló tanulás módszertani támogatását is biztosította.

 A tréninget Sarusi Etelka pedagógiai szakértő, mesterpedagógus vezette.

 A programon részt vevők száma: 15 fő

 4. Püspökladányban jártunk, tehetségeket láttunk

Kapcsolattartás a nyertes intézmények között: e programelem kapcsán felvettük a kapcsolatot a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájával, melynek eredményeként meghatároztuk a jövőbeli együttműködés alapjait.

2018. május 25-én Püspökladányba utazott kis csapatunk a „Fokról fokra, egyre fentebb!”, a Szeged-Csanádi Egyházmegye GFF Békési Szakképző Iskola esélyteremtő programja keretében.

Intézményközi kapcsolat kialakítás volt a cél, amikor iskolánk felvette a kapcsolatot a BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája vezetőjével, Petőné Papp Margittal. Lépj egy fokkal feljebb! pályázatban (EFOP-3.1.10-17-2017-000018) a nyertes intézmények közötti együttműködés célja: a célcsoportba tartozó tanulók iskolai sikerességét elősegítő, a lemorzsolódást megelőző tevékenységek eredményeinek megosztása. Felmerülő problémák feltárása, közös megoldások keresése, egymástól való tanulás. Projekt időszaka alatt évente egy alkalommal szorgalmi időszakban, egy alkalommal pedig a nyári szünetben, műhelymunka keretében találkoznak a két intézmény tanulói, dolgozói.

Első találkozás alkalmával tagintézmény-vezető asszony bemutatta a püspökladányi iskola összes telephelyét továbbá az iskolában folyó képzésekről adott részletes tájékoztatót. A békési delegáció a szakmai gyakorlat helyszíneit járta be elsőként, ami azért is volt érdekes, mert több szakma azonos iskolánk kínálatával. Hasonló tanműhelyekkel találkozhattunk, ott is voltak traktorok, kalapáló, fűrészelő fiatalok.  Az elméleti órák helyszíneit is megtekinthettük, különösen érdekes volt a szociális gondozók és ápolók demonstrációs terme a magas színvonalú felszereltségével.

Az iskola rendhagyó tanítási napjába is belekóstolhattunk, ugyanis ezen a napon szervezték az iskola TEHETSÉGNAP-ját. A megnyitó után kedves műsorral készültek az iskola reménységei. Volt szavalat, ének, kórus, de egy vidám jelenet is színesítette a délelőttöt. A Menő-menza plakát kiállítást is megtekinthették az érdeklődők, majd kézműves foglalkozások, joga, egyéb ügyességet mérő és fejlesztő foglalkozások sora várta az érdeklődőket.

A két intézmény, hasonló képzési palettával, biztató tehetségekkel, de egyben hasonló nehézségekkel küzd. A program keretében, a közös találkozások alkalmával ezek feltérképezése, valamint a jó gyakorlatok átadás lesz a cél.

A két vezető meg is állapodott a következő találkozó időpontjáról és helyszínéről, amely augusztus hónapban Békésen megvalósult.

A programon részt vevők száma: 15 fő

5. A pályázatba bevont pedagógusok szupervizionálása

Az augusztusra terveztük a 3 napos programot, amelyen 2018. 08. 27-28-29-én vettünk részt.

A szupervízió célja: a szakmai kompetencia növelése, a kooperáció és a hatékonyság fejlesztése volt.

A mai modern, urbanizált világunkban a fiatalok kötődési űrben találják magukat, - nem alakul ki mély érzelmi kapcsolat a felnőttekkel. A nap nagy részét kicsi kortól kezdve a kortársak között töltik. Ebből adódik, hogy a kultúrát, az érték- és normarendszert egymástól veszik át, ami igen távol van a keresztény kulturális hagyományoktól. A digitális forradalom csak tovább ront a helyzeten a virtuális, felületes kapcsolataival. A kortárs kapcsolatok éretlen személyeket fognak össze, és nekik folyamatosan „harcolni” kell a társak szeretetéért, a kortársak elfogadásáért.

A fiatalok egymás közötti illetve felnőttekkel való „harcának” csökkentése érdekében fontos, hogy a nevelési munkánk során a közösségi érzés kialakítására fektessük a hangsúlyt, történetesen a hovatartozási érzés, a megfelelő önbizalom, az egyenértékűségi érzés és a FELELŐSSÉGÉRZÉS kialakítására.

A szupervízió során körbejártuk a bátorítás pedagógiáját, a konfliktusok kezelését, rejtett érték és normarendszerek föltárását és lebontását segítő resztoratív (kapcsolat- és közösségépítő) eljárások technikáját.

A foglalkozássorozat fő célja a speciális pedagógiai szemléletváltás elindítása volt. A továbbiakban a megváltozott szemlélettel alkalmazott technikák segítséget nyújtanak a diákokkal való konszenzus kialakításával, a megfelelő önértékelés és felelősségérzet kialakulásával a kitűzött „Lépj egy fokkal feljebb” cél eléréséhez.

A programon részt vevők száma: 15 fő

6. Kapcsolatfelvétel a tanulók volt általános iskolájával

Minden mentor az általa mentorált tanuló volt általános iskolájával felvette a kapcsolatot.

Beszámoltunk a tanuló új iskolába való beilleszkedéséről, a szakmaválasztásról, majd az év végi eredményekről, valamint az előttük álló nyári gyakorlat fontosságáról, jövőbeli terveikről.

Volt tanáraik érdeklődéssel fordultak a diákok felé. Tapasztalhatták, hogy az iskolaválasztás megfelelőnek bizonyult, a tanulók érdeklődésüknek megfelelő szakmát tanulnak.

7. Kapcsolat a munkaerőpiac egyes résztvevőivel

A munkaerőpiac résztvevőivel találkozókat szerveztünk. Első alkalommal egy békési vállalkozó mutatta be a vállalkozását az ott előállított termékeket. Előadásában a vállalkozás szépségeiről és nehézségeiről is beszélt. A tanulók érdeklődéssel hallgatták a bemutatóval egybekötött előadást.

A munkaerőpiac résztvevőivel való újabb találkozás alkalmával felkerestük tanulóink gyakorlati képzőhelyeit.

Az üzemekben, műhelyekben tájékozódtunk az ott folyó munkáról. Az üzemlátogatás alkalmával érdeklődtünk a tanulók előmeneteléről és beszélgettünk a későbbi lehetőségekről.

A kilencedikes tanulókkal - akik eddig a gyakorlatukat az iskola falain belül töltötték - szakmai érdeklődésüknek, irányultságuknak megfelelően felkerestük a leendő gyakorlati képzőhelyeket, ahol majd tanulószerződéssel dolgozni fognak.

8. Kulturális programokon való részvétel

A mentor tanár és a mentorált tanuló kulturális programokon való közös részvétele elősegíti a tanuló általános műveltségének fejlesztését, a közösségi kapcsolatainak erősödését, és a mentor és a tanuló közötti bizalmi viszony megerősödését.

A mentor és a mentorált tanuló kapcsolattartásának bizalmi jellegének megerősítését szolgálja. Lehetőség magatartási minták átadására, az értékrend befolyásolására, egymás jobb megismerésére. A közös szabadidős tevékenység révén a tanuló pozitívabb énképének kialakulását reméljük.

 • A mentorált tanulók általános műveltségének fejlesztése érdekében közösen részt vettünk a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepi műsoron 2018.01.23-án
 • 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett iskolai ünnepségen vettek részt a mentorált tanulók 2018.03.14-én
 •  „A mező füvét így öltözteti az Isten” címmel 2018.03.13-án a Körös-Maros Nemzeti Park növényvilágát bemutató fotókiállítás megnyitóján vettünk részt, amely iskolánk könyvtárában egy hónapig tekinthető meg.
 • Roma kultúra napja programsorozat elemeként az iskola diákjai és tanárai együtt vehettek részt Oláh Gergő: Törj ki a csendből motivációs turnén 2018.04.09. Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ.
 • Április 27-én Békésre látogatott az „Arany busz”. A kiállítást a mentorált tanulók mentoraikkal együtt megtekintették.

9. Közösségi programokon való részvétel

A mentor tanár és a mentorált tanuló számos közösségépítő programon vettek részt a tanulók közösséghez tartozás, a pályaválasztáshoz szükséges informálódásuk és munkaerő-piaci tájékozottságuk javítása érdekében.

 • Angyali vetélkedő 2017.12.20.
 • Farsangi délután 2018.02.13.
 • Roma kultúra napja: Pályaorientációs és érzékenyítő csoportfoglalkozások 2018.04.09
 • Környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos közösségépítő programot tartottunk 2018.04.24-én
 • Csapatépítő program 2018. 04.16-17.
 • Kollégiumi Horgászverseny 2018.05.30.
 • Szegedi kirándulás a Keresztény Roma Szakkollégium, Dóm tér bemutatása céljából 2018.06.07.
 • Pályaorientációs nap 2018.06.20.

I. MÉRFÖLDKŐ, 2018.08.31-IG ELÉRT EREDMÉNYEK:

Eddig elért kontaktusok száma összesen 15 fő

Kapcsolattartás a nyertes intézmények között: 1

 A megvalósított rendezvényekről, programokról jelenléti ív, fotódokumentáció, szakmai beszámoló, készült.

 Nyilvánosság:

Honlap szerkesztése folyamatosan történik. Az eseményekről tájékoztatjuk az érdeklődőket. Részletesen beszámolunk a programjainkról.

 INDIKÁTOROK

 Tanulmányi eredményeink:

 A projektbe bevont tanulókkal szembeni elvárások:  (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott természettudományos tantárgy)

 2,00-3,0 között kiinduló átlag esetén: 2 tantárgyból 1-1 érdemjegynyi javulás

 3,01-4,00 közötti kiinduló átlag esetén: 1 tantárgyból 1 érdemjegynyi javulás

 4,01-től: az eredmény megtartása.

 Az eredmények elérésének a vizsgálta a 2017/2018-as tanév végén megtörtént.

 Nem minden tanuló teljesítette a projektben elvárt célokat, (nem sikerült javítania 1, ill. 2 tantárgyból), de évfolyamismétlés nélkül folytathatja minden tanuló a programot.

 

Fotódokumentáció