Gál Ferenc Főiskola Szeged

2024.5.28., Emil, Csanád névnapja van.
Betűméret:  A   A   A

A Főiskola története

   
   A  Gál Ferenc Főiskola a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm téren várja azokat a katolikus fiatalokat vagy már diplomásokat, akik elkötelezettek a teológiai tanulmányok, az egyházi hivatások, a pedagógusi pálya, a tudományok művelése és a közösségek szolgálata iránt.

   Glattfelder Gyula püspök a trianoni határ-húzások után az egyházmegye központjában, Szegeden alapította meg a Főiskola elődjét. Az első tanév 1930-ban indult. A papnevelő intézetet és a főiskolát a jezsuiták vezették 1950-ig, a szerzetesrendek működésének erőszakos felfüggesztéséig. Az 1970-es évek elején az országban először Szegeden indult meg titokban a világiak teológiai képzése, majd 1983-ban vált lehetővé levelező tagozatosok fogadása. A világi nappali tagozatos hallgatók (teológusok és hittanárok) képzése a rendszerváltással indult meg. 1995-ben a főiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karához affiliálódott. A főiskola ezáltal jogosulttá vált arra, hogy felkészíthesse teológus hallgatóit a Szentszék által elismert, és az Egyetem által nyújtott baccalaureátusi tudományos fokozat elnyerésére. Ez a világegyházban elfogadott képesítés, és  lehetőséget ad a további licenciátusi és doktori tudományos fokozatok megszerzésére. A Főiskola 2008-ban vette fel Gál Ferenc egykori dogmatikaprofesszor nevét, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem első rektora volt, és kivételes személyisége máig hat az oktatásra, a papképzésre, a magyar katolikus egyházra. A Főiskola kutatócsoportjai, Gerhardus Kiadója, tematikus kiadványai, tudományos folyóiratai, konferenciái, fejlődő nemzetközi kapcsolatai és a Klebelsberg teremben otthonra talált kulturális rendezvényei szolgálják az intézmény és az egyházmegye társadalmi küldetését. A Főiskola katolikus egyházi jellegének megfelelően az intézmény nagykancellárja a fenntartó egyházmegye püspöke, rektora állandó diakónus, sok oktatója egyházi személy, és a hallgatók között papnövendékek is vannak, akik az egyházmegyei Szent Gellért Szemináriumban készülnek hivatásukra.

  Főiskolánknak négy kara és két intézete van: Szegeden a Teológiai Kar, Szarvason a Pedagógiai Kar, Gyulán az Egészség- és Szociális Tudományi Kar, Békéscsabán a Gazdasági Kar, Mezőtúron a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet. Karközi Intézetként működik Szegeden az Egészségnevelési és Sportintézet, ami küldetése részeként vizsgálja, és alkalmazza pedagógiai és sporttudományi képzéseiben a sportnak az egészségre nevelésre, az életmódra kifejtett szerepét, általában is a sport személyiségfejlesztő hatásának összetevőit. Két köznevelési intézményt tart fenn Főiskolánk: a szarvasi Gyakorló Óvoda és Általános Iskolát, továbbá a mezőgazdasági képzés bázisiskolájaként a GFF Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumot. Békési székhellyel egy felnőttképzési központ is működik, tevékenységével az Egyházmegyére kiterjedve. A főiskolai képzések az Egyházmegye nagy intézményrendszereiben dolgozó munkatársak képzését is biztosítja. A papok és hittanárok, világi és egyházi munkatársak képzése mellett az óvodapedagógusok, a tanítók, az etikatanárok oktatása azért is fontos, mert az Egyházmegye jelentős közoktatási intézményrendszert tart fent, a több mint nyolcvan óvodát, általános és középiskolát.

   Fontos a képzési és tudományos kapcsolatunk a Szegedi Tudományegyetemmel, amely hazánk egyik vezető egyeteme, nagy nemzetközi elismertséggel. Sok hallgatónk az SZTE-n is folytat tanulmányokat, szakjainkat, szabadon választható kurzusainkat egyetemisták is felvehetik. A délkelet-magyarországi régió új modell szerinti felsőoktatási fejlesztésében és a pedagógusképzésben is együttműködünk. Főiskolánk együttműködési megállapodást írt alá a Kaposvári Egyetemmel, az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel, a Pető András Főiskolával és az Országos Rabbiképző és Zsidó Egyetemmel. A hazai református és evangélikus egyetemekkel, katolikus főiskolákkal közösen is fejlesztünk, akkreditálunk hitéleti szakokat. Külföldi egyetemekre az Erasmus program és az egyházi kapcsolatos keretében utazhatnak hallgatóink. Katolikus teológus szakunk a PPKE Hittudományi Karához affiliált, így hallgatóink az Apostoli Szentszék által elismert tudományos fokozatot elnyerve, a HTK-n folytathatják doktori tanulmányaikat. A Teológiai Karon belül több képzési területen folyik az oktatás: a teológia művelésén túl etikatanár, pasztorális tanácsadás- és szervezetfejlesztés, és keresztény egyház- és művelődéstörténet képzéssel is rendelkezik a Főiskola. Mezőtúri telephelyünkön mezőgazdasági és vidékfejlesztési programot tervezünk megvalósítani. Kiemelkedő fontos az egyházmegyei Pedagógiai Intézettel, a SZEGEPI-vel való kapcsolat, ahol a Főiskola partnerségben vesz részt a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete szakmai szolgáltatási feladatainak ellátásában. Az egyházmegyei szociális intézmények, valamint az öt megyében közfeladatot ellátó gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények lehetőséget adnak a hitéleti szakos hallgatóinknak a választott hivatásukra való felkészülésre, az egészségügyi, a szociális és más segítő tevékenységbe való aktív bekapcsolódásra, akár a hajléktalan- és idősellátás, a családsegítés és a gyermekgondozás területén.

   Főiskolánk a tudás gyarapítása, a szakmai ismeretek bővítése és elmélyítése mellett a lelki gazdagodás élményét is kész nyújtani minden hallgatója számára. A Főiskola küldetésében is kifejeződő keresztény értékek jelen vannak az oktatásban, a tanulmányokat segítő ügyintézésben, a hallgatói szolgáltatásokban, és mindenkinek lehetőséget biztosít arra, hogy személyesen is részese legyen a közösség egymást segítő igyekezetének. Küldetésnyilatkozatunk tartalmazza általános célkitűzéseinket, valamint regionális felsőoktatási szerepvállalásunk elemeit: a teológia és az arra épülő más hitéleti képzések sorától a pedagógus-, a szociális- és egészségügyi képzésen keresztül a mezőgazdasági és műszaki képzésekig, valamint a magyar vidék szellemi, lelki megújulásának a közösségek megerősítésének keresztény értékek mentén való segítéséig. Rendszeresen szervezünk hazai és nemzetközi konferenciákat, tudományos, szakmai és kulturális rendezvényeket, a GFF Gerhardus Kiadója köteteket és tudományos folyóiratokat jelentet meg. 

 

 

Életképek
 • Konferencia Klebelsberg-teremben
 • Záróvizsga
 • Tanóra
 • Várakozás a vizsgára
 • Adventi készülődés
 • Tanévzáró és Diplomaátadó Ünnepség
 • Ikonkiállítás
 • Újévi koncert
 • Gólyatábor
 • Bál Szarvason